Antalya İli Nar (Punica granatum L.) Yetiştiriciliğinde Görülen Kök ve Kök Boğazı Çürüklük Hastalıklarının Tespiti

Esin BASIM, Hüseyin BASIM
6.507 1.399

Öz


Bu çalışmada, 2010-2011 yılları arasında Antalya’ da nar yetiştiriciliği yapılan Aksu, Çığlık, Çakırlar, Finike, Kurşunlu, Serik, Yeşilbayır ve Yeniköy’ de bulunan nar bahçelerinde görülen kök ve kök boğazı çürüklük etmenleri ile bu etmenlerin yaygınlık oranlarının belirlenmesi amacıyla 52 nar bahçesi incelenmiştir. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen bahçelerdeki sörveyler sonucunda solgunluk belirtisi gösteren bitkilerden alınan örnekler laboratuvara getirilerek PDA (Patates Dekstroz Agar) ve SA (su agarı)’ da kültüre alınmıştır. Elde edilen saf kültürlerin morfolojik yapıları mikroskopta incelenmiştir. Elde edilen izolatların %51.9’unda Fusarium spp., %40.4’ünde Rhizoctonia solani ve %7.6’sında Phytophthora spp. tespit edilmiştir. Patojenisite testleriyle her 3 türün patojen olduğu tespit edilmiştir. Narlarda kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları ciddi seviyede önemli bir potansiyele sahip olup, hastalık oranını düşürmeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Yapılan sörveylerde üreticilerin nar bahçelerinde salma sulama yöntemiyle sulama yapmaları, ağır topraklarda ve sık dikim yapmaları gibi faktörler hastalık etmenlerinin ortaya çıkışına ve artışına yol açan temel faktörler olarak görülmektedir. Nar üreticileri, drenajı olmayan ağır topraklara sahip bahçelerde doğru sulama, dikim ve gübreleme gibi konularda bilgilen-dirilmelidirler.

Anahtar Kelimeler: Nar, Kök Boğazı Çürüklüğü, Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phytophthora spp.

Determination of Root and Crown Rot Diseases in Pomogranate (Punica granatum L.) Orchards in Antalya Province

In this study, the total 52 pomogranate orchards in Aksu, Çığlık, Çakırlar, Finike, Kurşunlu, Serik, Yeşilbayır and Yeniköy in Antalya province were searched for root and crown rot diseases of pomogranate between 2010 and 2011. The plant samples with wilting symptoms were obtained from orchards selected randomly by surveys and were culturedon PDA (Potato Dextrose Agar) and SA (Water Agar). The pure cultures of fungal species were investigated in terms of morphological features under microscope. The fungal species were identified as Fusarium spp., Rhizoctonia solani and Phythophthora spp. with the ratios of 51.9%, 40.4% and 7.6%, respectively. All of the fungi were determined to be pathogenic by pathogenicity tests. Root and crown rots of pomogranate were in a serious level, and preventions should be taken in order to minimize the disease rate. Based on the surveys, the factors such as the preference of flooding watering, dense sowing and the production in heavy soils were the basic factors for occurrence and arising of the diseases in pomogranate orchards. Producers should be informed about the critical issues such as suitable watering, sowing and fertilization for pomogranate culturing.

Key Words: Pomogranate, Crown Rots,Fusarium spp.,Rhizoctonia solani, Phytophthora spp

 

 


Anahtar kelimeler


Nar, Kök Boğazı Çürüklüğü, Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Phytophthora spp.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Agrios GN,1997. Plant Pathology. Academic Press,635 pp., USA.

Artes F, Tudela AJ,Villaescusa R,2000. Thermal Postharvest Treatments for Improving Pomogranate Quality and Shelf Life. Postharvest Biology and Technology 18(200):245-251.

Çetin H, 2008. Çukurova Bölgesi Nar Plantasyonlarında Fitopatolojik Sorunların Belirlenmesi ve Hasat Sonu Hastalıklarına Karşı Bazı Fungisit Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 59 s, Adana.

Kurt H, Şahin G, 2013.Bir Ziraat Coğrafyası Çalışması: Türkiye’de Nar (Punica granatum L.) Tarımı. Marmara Coğrafya Dergisi 27:551-557.

Labuda R, Hudec K, Pieckova E, Mezey J, Bohovic R, Mateova S, Lucas SS, 2004. Penicillium implicatum Causes a Destructive Rot of Pomogranate Fruits.Mycopathologie 157:217-223.

Oğuz HI, Ukav İ, Eroğlu D, 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nar (Punica granatum L.) Üretimi ve Pazarlanması. GAP VI. Tarım Kongresi,9-12 Mayıs 2011,108-112, Şanlıurfa.

Onur C, 1998. Narda Bir Yenilik. Derim 5(4):148-150.

Pala H, Yılmaz C, Özgüven AI, Tatlı A, 2006. Important Disease of Pomogranate Fruit and Control Possibilities in Turkey. 1st Int. Sym. on Pomogranate and Minor Mediterranean Fruits, 16-19 Ekim 2006, 4, Adana.

Sherkar BV, Utikar PG, 1982.Beltraniella humicola A New Fruit Spotting Fungus on Pomogranate. Indian Journal of Mycology and Plant Pathology 12(1):50.

Tüik, 2011.Türkiye İstatistik Kurumu, Bitkisel Üretim İstatistikleri, http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul.

Turan K, Başpınar N, Çetin V,1995. Bahçe ve Depo Koşullarında Nar Meyvelerinde Oluşan Fungal Hastalıklar Üzerinde Araştırmalar. 7. Türkiye Fitopatoloji Kongresi, 26-29 Eylül 1995,118-121.,Adana.

Yıldırım I, Şeker M ,2006. A Study on Efficacy of Immature Fruit Extracts of Diospyrous lotus l. On Gray Mold (Botrytis cinerea) Development. 1st International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits. 16–19 October 2006, 100, Adana, Turkiye.

Yıldız M, Karaca İ,1973.Türkiye’de Coniella granate (Sacc.) Petr. et Syd.’nin Meydana Getirdiği Nar Meyve Çürüklüğü.Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mecmuası, 10(2):315-325.