Bazı Turunçgil Anaçlarının ‘Valencia Late’ Portakalında Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

AYDIN UZUN
6.678 1.823

Öz


Turunçgiller Türkiye için üretim ve ihracat bakımından en önemli meyve gruplarından biridir. Portakal turunçgiller içerisinde üretim miktarı bakımından ilk sırada gelen türdür. ‘Valencia’ portakalı geççi olması yanında sofralık ve sanayiye yönelik olması nedeniyle geniş bir yayılım alanına sahiptir. Turunçgil üretiminde anaçların çevre şartlarına dayanım, verim ve meyve özellikleri üzerine çok sayıda etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, sekiz farklı turunçgil anacının ‘Valencia Late’ portakal çeşidinde meyve özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışma, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu bünyesinde 7 X 7 m aralıklarla tesis edilmiş parselde yürütülmüştür. Çalışma sonucunda anaçların bazı meyve özellikleri üzerinde önemli düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir. Ülkemizdeki en yaygın anaç olan Yerli turunç meyve iriliği ve usare miktarı üzerinde olumlu etkiler yapmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anaç, Citrus sinensis, meyve kalitesi

Effects of Some Citrus Rootstocks on Fruit Quality Parameters of ‘Valencia Late’ Orange

Abstract

Citrus is one of the most important fruit groups for Turkey for production and export quantity. Orange is first species in Citrus with high level of production. ‘Valencia’ orange produced in large area for late maturing, fresh and industrial uses. Rootstocks effects in citrus production on yield, fruit quality and also resistance to environmental conditions is well known. In present study, effects on ‘Valencia Late’ orange fruit quality of eight citrus rootstocks were investigated. This study was carried out in experimental orchard with 7 X 7 m spacing in Alata Horticultural Research Station. According to results significantly effect of rootstocks was determined on some fruit quality parameters. Common sour orange mostly used as rootstock in Turkey showed increasing effect on fruit size and juice content.

Key Words: Rootstock, Citrus sinensis,  fruit quality

 


Anahtar kelimeler


Anaç, Citrus sinensis, meyve kalitesi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Al-Jaleel A, Zekri M. 2002. Yield and fruit quality of ‘Olinda Valencia’ trees grown on nine rootstocks in Saudi Arabia. Proc. of the Florida State Hort. Soc. 115:17-22.

Auler PAM, Fiori-Tutida ACG, Tazima ZH. 2008. Behavior of ‘Valencia’ orange tree on six rootstocks in the northwest of Parana state. Revista Brasileira de Fruticultura, 30: 229-234.

Barkley NA, Roose ML, Krueger RR, Federici CT. 2006. Assessing genetic diversity and population structure in a citrus germplasm collection utilizing simple sequence repeat markers (SSRs). Theor. Appl. Genet. 112: 1519–1531.

Barrett HC, Rhodes AM. 1976. A numerical taxonomic study of affinity relationships in cultivated Citrus and its close relatives. Syst. Bot. 1: 105–136.

Castle WS, Baldwin JC, Muraro RP, Littell R. 2010. Performance of ‘Valencia’ sweet orange trees on 12 rootstocks at two locations and an economic interpretation as a basis for rootstock selection. Hortscience, 45: 523-533.

Davies FS, Albrigo LG, 1994. Citrus. Crop Protection Science in Horticulture, No: 2, CAB International, Redwood Books, Trowbridge, Wiltshire, Great Britain, p: 254.

FAO, 2011. Food and Agricultural Organization of the United Nations,

(http://faostat.fao.org) Erişim 06 June 2013.

Federici CT. Fang DQ, Scora RW, Roose M. 1998. Phylogenetic relationships within the genus Citrus (Rutaceae) and related genera as revealed by RFLP and RAPD analysis. Theor. Appl. Genet. 96: 812–822.

Nicolosi E, Deng ZN, Gentile A, La Malfa S, Continella G, Tribulato E. 2000. Citrus phylogeny and genetic origin of important species as investigated by molecular markers. Theor. Appl. Genet. 100: 1155–1166.

Scora RW. 1975. On the history and origin of Citrus. Bull. Torr. Bot. Club, 102: 369–375.

Shafieizargar A, Awang Y, Juraimi AS, Othman R. 2012. Yield and fruit quality of ‘Queen’ orange [Citrus sinensis (L) Osb.] grafted on different rootstocks in Iran. Aust. J. of Crop Sci. 6: 777-783.

Tuzcu, 1998. Turunçgiller Ders Notları. Ç.Ü. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Böl. (yayınlanmamış)

Tuzcu Ö, Yıldırım B, Düzenoğlu S, Bahçeci İ. 1999. Degisik turunçgil anaçlarının Washington Navel ve Moro kan portakal çesitlerinin meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri. Turkish. J. of Agriculture and Forestry. 23: 213-222.

Toplu C, Kaplankiran M, Demirkeser TH, Yildiz E. 2008. The effects of citrus rootstocks on Valencia late and Rhode Red Valencia oranges for some plant nutrient elements. Afric. J. Biotec. 7: 4441-4445.

Uzun A. 2003. Türkiye'de selekte edilen bazı Washington Navel portakal tiplerinin verim ve meyve özelliklerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 131s, Adana.

Wutscher HK, Bowman KD. 1999. Performance of ‘Valencia’ orange on 21 rootstocks in Central Florida. Hortscience, 34: 622-624.

Yıldız E, Demirkeser TH, Kaplankıran M. 2013. Growth, yield, and fruit quality of ‘Rhode Red Valencia’ and ‘Valencia Late’ sweet oranges grown on three rootstocks in eastern Mediterranean. Chilean J. of Agric. Res. 73: 142-146.