Farklı Malç Tiplerinin Sofralık Kayısılarda Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Aytekin POLAT, Burcu YAMAN
5.480 1.114

Öz


Denemede, ‘Ninfa’, ‘Bebeco’, ‘Aurora’ ve ‘Roksana’ kayısı çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma materyalini oluşturan çeşitler, çöğür anacı üzerine aşılı bir yıllık fidanlar olarak 2006 yılında 3 x 6 m ara ile dikilmiştir. Fidanlar dikiminden itibaren damla sulama sistemi ile sulanmıştır. Çalışmada, 4 uygulama (Kontrol, saydam plastik malç, buğday samanı, saydam plastik+ buğday samanı), yapılmıştır. Plastik malç olarak 0.02 mm (UV+AB) kalınlığında, 1.60 cm eninde saydam plastik örtü kullanılmıştır. Deneme, her yinelemede 1 ağaç olacak şekilde 5 yinelemeli olarak, Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Desenine göre kurulmuştur. Çeşitlerin meyve kalitesini belirlemek için, her çeşitten toplam 50 meyve alınmış ve bunlarda; meyve ağırlığı (g), meyve boyutları(mm), suda çözünebilir kuru madde oranı (SÇKM) (%), titre edilebilir toplam asitlik (%) ve pH gibi fiziksel ve kimyasal ölçüm ve analizler yapılmıştır. 2010-2011 yılları ortalamasına göre, meyve ağırlığı, meyve boyu ve meyve yüksekliği bakımından plastik ve plastik+saman malç uygulamalarından, kontrole göre daha yüksek değerler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kayısı, Çeşit, Malç uygulamaları, Pomoloji, Meyve kalitesi

The Effects of Different Mulch Types on Fruit Quality for Table Apricot

 

Abstract

In the experiment, ‘Ninfa’, ‘Bebeco’, ‘Aurora’ and ‘Roksana’ cultivars were used. The experimental cultivars were planted on 3 x 6 m in 2006 as one-year-old plants budded on seedling rootstocks. The plants have been irrigated by drip irrigation since their transplantation. In the study, there were four treatments as follows: control, clear polyethylene mulch, wheat straw, and clear polyethylene mulch + wheat straw. As plastic mulch, a 0.02 mm (UV+AB) clear plastic 1.60 cm in width was used.  The experiment was designed as Split-Plot Experimental Design with 5 replications having 1 tree in each replication.  To determine the fruit quality, to fruits from each cultivar was taken and using these fruits; some physical and chemical measurements and analyses such as fruit weight (g), fruit size (mm), total soluble solid (TSS) (%), titratable acidity (%), pH was conducted. According to 2010 and 2011  years average, for fruit weight, fruit length and fruit height were recorded higher values in polyethylene mulch and polyethylene mulch + straw mulch treated trees compared to the non-mulched ones.

Key Words: Apricot, Cultivar, Mulching treatments, Pomology, Fruit quality

 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Andreotti C, Ravaglia D, Costa G, 2010. Effects of fruit load and reflective mulch on phenolic compounds accumulation in nectarine fruit. European Journal of Horticultural Science,75 (2): 53–59.

Bajwa, SM, Chadha, LK, 1968. Effect mulching on the yield and fruit quality in Shipley's early apricot. Acta Hort. (ISHS) 11:131-136

Dolgun O, Akaroğlu ŞN, 2003. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 23-25 Ekim, sy: 240-245.

Ekinci M, Dursun A, 2006. Sebze Yetiştiriciliğinde Malç Kullanımı. Derim, 23(1): 20-27.

Hieke S, George AP, Ramussen T, Ludders P, 1997. Effects of plastic soil mulch and cloches on fruit growth and development of low-chill peach cv. Flordaprince (Prunus Persica (L.) Batsch) in Subtropical Australia. The Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 72(2): 187-194.

Mika A, Treder W, Buler Z,Rutkowski K,2007. Attempts on improvıng light relation and apple fruit quality by reflective mulch. Acta Horticulturae,732: 605-610.

Moore-Gordon C, Wolstenholme BN, Levin L, 1996. Effect of composted pine bark mulching on Persea americana Mill. Cv. Hass fruit growth and yield in a cool subtropical environment. South African Journal of Horticultural Science, 6:23-26.

Polat AA, 1986. Bazı yerli yabancı kökenli kayısı çeşitlerinin Adana koşullarına uyumu üzerinde araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Basılmamış), Adana, 126 sy.

Polat AA, Kamiloğlu Ö, Çalışkan O, 2008. Dörtyol-Erzin yöresi koşullarında bazı ılıman ve subtropik iklim meyve türlerinin yetiştirilme olanakları ile kalite parametrelerinin incelenmesi ve örtüaltı yetiştiriciliğin asmalarda erkencilik üzerine etkilerinin belirlenmesi. Proje No: DPT 02 K 120480,(Basılmamış), Antakya, 207 sy.

Polat AA, 2008. Kayısı Yetiştiriciliği. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Notları. (Basılmamış).

Shirgure PS, Sonkar RK, Singh S, Panigrah P, 2003. Effect of different mulches on soil moisture conservation, weed reduction, growth and yield of drip irrigated Nagpur mandarin (Citrus reticulata). Indian Journal of Agricultural Science, 73: 148-152.

Stafne ET, Rohla CT, Carroll BL, 2009. Pecan shell mulch impact on 'Loring' peach tree establishment and first harvest. Horttechnology, 19(4): 775-780.

Şan B, 1998. Isparta ekolojik koşullarında bazı meyve çöğür anaçlarının gelişmesine plastik malç ve alçak tünel uygulamalarının etkileri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Süleymen Demirel Üniversitesi,(Basılmamış), Isparta, 79 sy.

TÜİK, 2010. http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul