Bahçe Ürünlerinin Muhafazasında Yeni Bir Teknoloji: Palistore (Palliflex) Ortamında Depolama

Adem DOĞAN
8.319 1.838

Öz


Bahçe ürünlerinin depolanmasında karşılaşılan en önemli sorunların başında, fizyolojik olarak birbiri ile uyuşmayan ürünlerin bir arada depolanması ve taşınması gelmektedir. Ülkemizde depolama konusunda karşılaşılan sorunlardan birisi de soğuk hava depolarının oldukça büyük bir kısmının kooperatif deposu olması ve bu depolarda  birden çok üreticiye ait farklı olgunluk aşamasındaki ürünlerin bir arada depolanmasıdır.  Farklı olgunluk aşamasında derilen ve birbiriyle uyuşmaz ürünlerin aynı soğuk oda içerisinde depolanması ise ancak palistore ortamında depolama sistemleri ile mümkün olabilmektedir. Son yıllarda depolama ve taşımada ticari olarak kullanılmaya başlayan bu sistemde bahçe ürünleri, paletlerin üzerine gaz geçirmez poşetlerin geçirilmekte ve ürünler istenilen atmosfer bileşimleri oluşturularak kontrollü atmosfer ortamında muhafaza edilebilmektedir. Ayrıca, palistore ortamında depolama sistemin kendine özgü birçok avantajı bulunmaktadır. Bu sistemin ürün bazlı denemeleri ülkemizde başarı ile tamamlanmış ve uygulamaya geçirilmesinin ürün muhafazasında avantajlı olduğu tespit edilmiştir. Bu derlemede, palistore (palliflex) ortamında depolamanın ülkemizde kullanılabilirliği ve derim sonrası kayıpların azaltılması üzerine olan etkileri açıklanmıştır.


Anahtar kelimeler


Palistore, palliflex muhafaza sistemi, depolama, kalite, taşıma

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ağaoğlu YS, Çelik H, Çelik M, Fidan Y, Gülşen Y, Günay A, Halloran N, Köksal Aİ, ve Yanmaz R, 1997. Genel Bahçe Bitkileri. A.Ü.Z.F. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No: 4, 369s, Ankara.

Anonim 2013. TUİK. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Erişim Tarihi: 16.01.2014. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13656.

Anonim 2012. Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Değerlendirme Raporu. Erişim Tarihi:06.07.2013.http://www.akib.org.tr/files/downloads/arastirmaraporlari/ysm/yms_ocak-aralik-2012.pdf

Anonim 2013a. Palistore. Erişim Tarihi: 12.07.2013. http://www.storagecontrol.com/about.htm

Anonim 2013b. Exploiting Controlled Atmosphere Technology Potential for Extended Storage and Shipping of Fresh Produceto International Market. Erişim Tarihi: 12.07.2013. http://www.uaf.edu.pk/uaf_research/prj_73.html

Anonim 2013c. Palliflex Storage System. Erişim Tarihi: 12.07.2013. http://freshfood.tradeindia.com/palliflex-storage-system-658511.html.

Anonim 2013d. Meyvelerin Paletlerde Depolanması. Erişim Tarihi: 10.07.2013. http://www.van-amerongen.com/TR/Paletlerde-depolama_60_37_6.html.

Bogataj M, Bogataj L, Vodopivec R, 2005. Stability of Perishable Goods in Cold Logistics Chains. International Journal of Production Economics. 93- 94: 345-356.

Doğan A, Şahin G, Kurubaş MS, Erkan M, 2012. Palistore Ortamında Depolamanın ‘Hass’ Avokado Çeşidinin Muhafaza ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Bahçe Ürünlerinde V. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 18-21 Eylül 2012, 303-309, İzmir.

Ekinci R, Yapar A, 2004. Alabalıkların Donma ve Çözünme Süreleri Üzerine Dondurma Sıcaklığı ve Hava Sirkülasyonunun Etkileri. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 16 (1): 61- 68.

Güneş NT, 1999. Bazı Meyve Türlerinin Etilen Biyosentezi Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 120s, Ankara.

Kader AA, 2002. Postharvest Biology and Technology: an overview in Postharvest Technology of Horticultural Crops. University of California, Agriculture and Natural Resources, Publication number: 3311, 535pp, USA

Karaçalı İ, 2011. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması (7. Baskı). Ege Üniversitesi Basım Evi, İzmir, Türkiye, 254s.

Kartal S, 2010. Meyve ve Sebzelerde Denge Modifiye Atmosfer Ambalajlamaya Etki Eden Faktörler. Akademik Gıda /Academic Food Journal. ISSN Print: 1304-7582: 29-34.

Kurubaş MS, Sahin G, Erkan M, 2013. Effects of Modified Atmosphere Imposed with the Palliflex System on Postharvest Fruit Quality of ‘Ziraat 0900’ Cherries. XI. International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference. Acta Horticulturae 3-7 June 2013, Italy. Basımda.

Özcan M ve Yazıcıoğlu E, 2011. Samsun İli Bahçe Bitkileri Tarımının Hasat ve Hasat Sonrası Sorunları ve Çözüm Önerileri. Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, 165-168, Samsun, Türkiye.

Özelkök S ve Kaynaş K, 1991. Taze Meyve ve Sebzelerde Derim ve Derim Sonrasında Oluşan Kayıplar ve Alınacak Önlemler. T.O.K. Dergisi, No: 59: 9, Ankara.

Prange RK, DeLong JM, Wright AH, 2011. Storage of Pears Using Dynamic Controlled-Atmosphere (DCA), A non-Chemical Method. Acta Horticulturae 909: 707-717.

Sahin G, Kurubas MS, Erkan M, 2013. Effects of Modified Atmosphere Imposed with the Palliflex System on Postharvest Fruit Quality of ‘Red Globe’ Table Grapes. XI. International Controlled and Modified Atmosphere Research Conference. Acta Horticulturae 3-7 June 2013, Italy. Basımda.

Yahia EM, 2010. Cold Chain Development and Challenges in The Developing World. VI International Postharvest Symposium, 8-12 April 2009, Acta Horticulturae 877: 2-17, Antalya, Turkey.

Zanella A, Cazzanelli P, PanareseA, Coser M,Cecchinel M, Rossi O, 2005. Fruit Fluorescence Response to Low-oxygen Stress: Modern Storage Technologies Compared to 1-MCP Treatment of Apple. Acta Horticulture 682: 1535-1542.

Watkins CB, 2008. Postharvest Ripening Regulation and Innovation in Storage Technology. International Conference on Ripening Regulation and Postharvest Fruit Quality. Acta Horticulturae 796: 51-58.