Farklı Kısıtlı Sulama Stratejilerinin Muhafaza Süresince Braeburn Elma Çeşidinde Fenolik Bileşenlere Etkisi

Tuba SEÇMEN, Cemile Ebru ONURSAL, Cenk KÜÇÜKYUMUK, İsa EREN, Atakan GÜNEYLİ, Özgür ÇALHAN
6.152 788

Öz


Bu araştırma, M9 anacı üzerine aşılı Braeburn elma çeşidi için uygulanan farklı sulama rejimlerinin hasattan sonra depolama süresi boyunca fenolik bileşenler üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada; su kısıtlaması yapılmayan uygulama (I1), sürekli kısıtlı sulama (I2), tam çiçeklenmeden sonra 40.- 70. günler arası kısıtlı sulama (I3), tam çiçeklenmeden sonra 70.–100. günler arası kısıtlı sulama (I4), tam çiçeklenmeden sonra 100.–130. günler arası kısıtlı sulama (I5) ve tam çiçeklenmeden sonra 130.–160. günler arası kısıtlı sulama (I6) olmak üzere 6 farklı uygulama yapılmıştır. Meyveler optimum zamanda hasat edilerek 0oC sıcaklıkta ve  %90±5 oransal nemde 7 ay boyunca muhafaza edilmiştir. Fenolik bileşikler hasatta ve soğuk depolamanın 3., 5., ve 7. aylarında HPLC-DAD ile analiz edilmiştir.  Tüm uygulamalarda başlıca fenolik bileşen epikateşin olarak bulunmuştur. Sonuçlar Braeburn elma çeşidinde fenolik bileşenlerin miktarının farklı sulama uygulamalarına ve depolama süresine göre değiştiğini göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: Elma, fenolik bileşenler, hasat sonrası, HPLC.

 

Effects of Different Deficit Irrigation Strategies on Phenolic Compounds of Braeburn Apples During Postharvest Storage

 Abstract

This research was carried out to determine the effects of different deficit irrigation strategies on phenolic compounds of Braeburn apples grafted on M9 rootstock during postharvest storage. This study involves six different irrigation treatments; none deficit irrigation, I1; continuous deficit irrigation, I2; deficit irrigation between the 40th and 70th days after full bloom, DAFB, I3; deficit irrigation between the 70th and 100th DAFB, I4; deficit irrigation between the 100th and 130th DAFB, I5; deficit irrigation between the 130th and 160th DAFB, I6. Fruits were harvested on optimum harvest time and stored at 0oC temperature and 90±5 % relative humidity for 7 months. The phenolic compounds were quantified by HPLC-DAD at harvest, 3., 5. and 7. months of cold storage. Among all treatments, epicatechin was found as main phenolic compound.  Results indicate that, amount of phenolic compounds was affected by different irrigation regimes and cold storage period for Braeburn apple variety. 

 

Key Words: Apple, phenolic compounds, postharvest, HPLC.


Anahtar kelimeler


Elma, fenolik bileşenler, hasat sonrası, HPLC

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ay Z, 2010. Kısıtlı Sulama ve Yarı Islatmalı Sulama Uygulamalarının M9 Anaçlı Starking Delicious Elma Çeşidinde Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Burda S, Oleszek W, Lee CY, 1990. Phenolic Compounds and Their Changes in Apples during Maturation and Cold Storage, J. Agic. Food Chem., 38, 945-948.

Escarpa A, Gonzalez MC, 1998. High-Performance Liquid Chromatogaphy With Diode-Array Detection for the Determination of Phenolic Compounds in Peel and Pulp From Different Apple Varieties. Journal of Chromatogaphy A, 823, 331-337.

Escarpa A, Morales MD, Gonzalez MC, 2002. Analytical Performance Of Commercially Available And Unavailable Phenolic Compounds Using Real Samples By High-Performance Liquid Chromatogaphy–Diode-Array Detection. Analytica Chimica Acta, 460, 61-72.

Gençoğlan C, Gençoğlan S, Akbay C, Uçan K, 2005. Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Kısıtlı Sulama Analizi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8 (1):138-144.

Gomes T, Caponio F, Alloggio V, 1999. Phenolic Compounds of Virgin Olive Oil: Influence Of Paste Preperation Techniques. Food Chemistry, 64, 203-209.

İrkin R, Ertürk Ü, Korukluoğlu M, 2008, Meyvelerdeki Fenolik Bileşiklerin Sağlık Yönünden Önemi. Türkiye 10. Gıda Kongesi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.

Kermasha S, Goetghebeur M, Dumod J, Couturec R, 1995. Analyses of phenolic and furfural compounds in concentrated and non-concentrated apple juices, Food Research International, Vol. 28, No. 3, pp. 245-252.

Kim D, Jeong SW, Lee CY, 2003. Antioxidant capacity of phenolic phytochemicals from various cultivars of plums. Food Chemistry 81: 321-326.

Lattanzio V, 2003. Bioactive Polyphenols: Their Role in Quality and Storability of Fruit and Vegetables. J Appl Bot 77:128-146.

Oleszek W, Lee CY ,Jaworski AW, Price KR, 1998. Identification of Some Phenolic Compounds in Apples. J. Agic. Food Chem, 36: 430-432.

Onursal CE, Çalhan Ö, Ay Z, Eren İ, Güneyli A, Küçükyumuk C, 2012. Kısıtlı Sulama ve Yarı Islatmalı Sulama Uygulamalarının Starking Delicious Elma Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine Etkileri. Bahçe Bilimi Yayın No: 3, S: 39-45.

Pliakoni ED, Nanos GD, 2010. Deficit Irrigation and Reflective Mulch Effects on Peach and Nectarine Fruit Quality and Storage Ability. Acta Hort. (ISHS) 877:215-222.

Schieber A, Keller P, Carle R, 2001. Determination of phenolic acids and flavonoids of apple and pear by high-performance liquid chromatogaphy. Journal of Chromatogaphy A, 910: 265-273.

Servili M, Esposto S, Lodolini E, Selvaggını R, Tatıcchı A, Urbanı S, Montedoro G, Serravalle M, Gucci R, 2007. Irrigation Effects on Quality, Phenolic Composition, and Selected Volatiles of Virgin Olive Oils Cv. Leccino. J. Agic. Food Chem. 55: 6609-6618.

Suarez Valles B, Santamaria Victorero J, Mangas Alonso J, Blanco Gomis D, 1994. High-Performance Liquid Chromatogaphy of the Neutral Phenolic Compounds of Low Molecular Weight in Apple Juice. J. Agic. Food Chem. 42: 2732-2736.

TUİK, 2015. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. Erişim Tarihi: 23.02.2015

Ünlü M, Kanber R, Kapur B, Koç K, Tekin S, 2008. Tarımsal Sulamada Su Artırımı: Kısıtlı Sulama Yaklaşımı. 5. Dünya Su Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci DSİ Yurtiçi Bölgesel Su Toplantıları. Sulama-Drenaj Konferansı Bildiri Kitabı. S: 81-95.

Veberic R, Trobec M, Herbinger K, Hofer M, Gill D, Stampar F, 2005. Phenolic compounds in some apple (Malus domestica Borkh) cultivars of organic and integated production. J Sci Food Agic 85:1687-1694.

Wan Zaliha WS, Singh Z, 2010. Impact of Regulated Deficit Irrigation on Fruit Quality and Postharvest Storage Performance of 'Cripps Pink' Apple . Acta Hort. (ISHS) 877:155-162

Yavuz MY, Kanber R, 2006. Farklı Sulama Düzeyleri ile Son Sulama Zamanının Pamuk verimi ve Su Kullanımına Etkisi. HR. Ü. ZF. Dergisi. 10(3/4): 23-33.