Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamasının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkileri

Derya ERBAŞ, Cemile Ebru ONURSAL, Mehmet Ali KOYUNCU
6.251 938

Öz


Çalışmada, hasat sonrası salisilik asit (SA) uygulamalarının Aprikoz kayısı çeşidinin soğukta depolanma süre ve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla sert olum döneminde derimi yapılan meyveler farklı dozlarda (0 (kontrol), 1, 2 ve 4 mM) SA (%0.01’lik Tween 20) içeren solüsyona 10 dk süre ile daldırılmıştır Daldırma işlemlerinden sonra kayısılar fazla suyun uzaklaştırılması için 30 dk oda koşullarında bekletilmiştir. Kuruyan kayısılar modifiye atmosfer poşetlerine (MAP) yerleştirilmiş ve 0ºC’de %90±5 oransal nem koşullarında 35 gün süre ile depolanmıştır. Depolama başlangıcında ve 7 gün aralıklarla soğuk muhafazadan çıkarılan meyve örneklerinde ağırlık kaybı, suda çözünür kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik miktarı, meyve eti sertliği, meyve kabuk rengi, solunum hızı, etilen üretim miktarı ve poşet içi gaz bileşimi belirlenmiş ve ayrıca duyusal değerlendirmeler (dış görünüş, tat ve iç kararması) yapılmıştır. Çalışma sonucunda bütün SA uygulamaları kontrol grubuna oranla kalite kaybının azaltılması açısından olumlu sonuçlar vermiştir. Özellikle 2 mM SA uygulamasının ağırlık kaybının azaltılması ve meyve eti sertliğinin korunması bakımından diğer dozlara göre daha başarılı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aprikoz, Kayısı, Salisilik asit, Modifiye atmosfer, Soğukta depolama

Abstract

In this study, effects of postharvest salicylic acid (SA) treatments on cold storage life and quality of apricot cv. Aprikoz were investigated. Fruits were harvested at the firm ripe stage optimum harvest time and immersed in different doses (0 (control), 1, 2 and 4 mM) of SA solution (%0.01’lik Tween 20) for 10 minutes. After treatments, fruits were held at room conditions for drying during 30 minutes. Dried fruits were placed in modified atmosphere packages (MAP) and stored for 35 days at 0°C and 90±5 % relative humidity. The weight loss, soluble solids content, titratable acidity, fruit flesh firmness, fruit skin color, respiration rate, ethylene production, gas compound of in package gas composition and sensory score (external appearance, taste and internal browning) were determined at the beginning of the storage and 7- day intervals during the storage period. As a result, all doses of SA gave better results than control groups in terms of some quality parameters. Especially, 2 mM dose of SA was the most effective treatment for decreasing weight loss and maintaining fruits firmness.

Key Words: Aprikoz, Apricot, Salicylic acid, Modified atmosphere, Cold storage


Anahtar kelimeler


Aprikoz, kayısı, salisilik asit, modifiye atmosfer, soğukta depolama

Tam metin:

PDF

Referanslar


Ağar T, Polat A, 1995. Effect of Different Packing Material on the Storage Quality of Some Apricot Varieties. Acta Horticulturae 384:625-632.

Awad RM, 2013. Effect of Post-harvest Salicylic Acid Treatments on Fruit Quality of Peach cv. Flordaprince During Cold Storage. Australian Journal of Basic and Applied Sciences 7(7): 920-927.

Bayındır D, Onursal C, Celepaksoy F, Koyuncu MA, Koyuncu F, 2012. Hasat Sonrası Farklı Dozlardaki Putresin Uygulamasının Aprikoz (Şalak) Kayısı Çeşidinin Depolama Süre ve Kalitesi Üzerine Etkileri. 5.Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 18-21 Eylül 2012, 107-114, Bahçe Bilimi Yayın No: 3, Bornova/İzmir.

Botondi R, Desantis D, Bellincontro A, Vizovitis K, Mencarelli F, 2003. Influence of Ethylene Inhibition by 1-Methylcyclopropene on Apricot Quality, Volatile Production, and Glycosidase Activity of Low- and High- Aroma Varieties of Apricots. Journal Agricultural Food Chemistry 51: 1189-1200.

Buta JG, Moline HE, Spaulding DW, Wang CY, 1999. Extending Storage Life of Fresh-Cut Apples Using Natural Products and Their Derivatives. Journal of Agricultural and Food Chemistry 47(1): 1-6.

Chambroy Y, Souty M, Jacquemin G, Gomez RM, Audergon JM, 1995. Research on the Suitability of Modified Atmosphere Packaging for Shelf-life and Quality Improvement of Apricot Fruits. Acta Horticulturae 384: 633-638.

Çalhan Ö, 2010. Bazı Depolama Koşullarının Roxana Kayısı Çeşidinin Soğukta Muhafazası Üzerine etkisi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 120 s, Isparta.

Erbaş D, Onursal CE, Babalık Z, Koyuncu MA, 2014. Üzüm Muhafazasında Salisilik Asit Kullanımı. 6. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bahçe Bilimi Dergisi 5: 22-31.

Erkan M, Pekmezci M, 1997. Meyvelerde Solunum ve Solunuma Etki Eden Faktörler. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 10: 261-273.

Fan X, Argenta L, Mattheis JP, 2000. Inhibition of Ethylene Action by 1- methylcyclopropene Prolongs Storage Life of Apricots. Postharvest Biology and Technology 20: 135-142.

Kader AA, Zagory D, Kerbel EL, 1989. Modified Atmosphere Packaging of Fruits and Vegetables. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 28: 1-30.

Karaçalı İ, 2006. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:494, 481s, İzmir.

Leslie CA, Romani RJ, 1986. Salicylic Acid: A New Inhibitor of Ethylene Biosynthesis. Plant Cell Reports 5: 144-146.

Manolopoulou H, Mallidis C, 1999. Storage and Processing of Apricots. Acta Horticulturae 488: 567-576.

Mencarelli F, Bellincontro A, Forniti R, Vizovitis K, Botondi R, Valentini M, Sequi P, DiNatale C, Basile B, Romano R, 2006. Factors Affecting The Apricot Quality for the Consumer with Special Attention to the Use of 1- MCP and of NDT for Detection of Bruising. Acta Horticulturae 717: 315-320.

Özeker E, 2005. Salisilik Asit ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 42(1): 213-223.

Peng L, Jiang Y, 2006. Exogenous Salicylic Acid Inhibits Browning of Fresh–cut Chinese Water Chestnut. Food Chemistry 94: 535–540.

Raskin I, 1992. Role of Salicylic Acid in Plants. Annu. Rev. Physiology and Molecular Biology of Plants 43: 439-463.

Rosaj-Graü MA, Sobrino-Lopez A, Tapia SA, Martin-Belloso O, 2006. Browning Inhibition in Fresh-cut ‘Fuji’ Apple Slices by Natural Antibrowning agEnts. Journal Food and Science 71(1): 59-65.

Tareen MJ, Abbasi NA, Hafiz IA, 2012. Postharvest Application of Salicylic Acid Enhanced Antioxidant Enzyme Activity and Maintained Quality of Peach cv. ‘Flordaking’ Fruit During Storage. Scientia Horticulturae 142: 221-228.

Zhang Y, Chen K, Zhang S, Feguson I, 2003. The Role of Salicylic Acid in Postharvest Ripening of Kiwifruit. Postharvest Biology and Technology 28: 67-74.