Derim Sonrası Santa Rosa Erik Çeşidinde Kalsiyum Klorür ile Ultrasound Uygulamalarının Modifiye Atmosfer Paketler İçerisinde Muhafaza Süresi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Erdinç BAL
2.202 609

Öz


Araştırmada Santa Rosa çeşidi erik meyvelerinde, kalsiyum klorür (CaCl2) ile ultrasound uygulamalarının modifiye atmosfer paketler (MAP) içerisinde meyve kalitesi ve muhafaza süresi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla derimi yapılan meyveler 4 gruba ayrılmıştır. Birinci grup meyveler modifiye atmosfer poşetler içerisinde paketlenmiş, ikinci grup meyveler %4’lük kalsiyum klorür çözeltisine daldırılmış ve poşetlenmiş, üçüncü grup meyveler ultrasound havuz içerisinde suya daldırılmış ve poşetlenmiş, dördüncü grup meyveler ise ultrasound havuz içerisinde kalsiyum klorür çözeltisine daldırılmış ve poşetlenmiştir. Paketlenen meyveler 0-1oC sıcaklık ve %90-95 oransal nem içeren depoda 40 gün süreyle muhafaza edilmiştir. Depolama başlangıcında ve 10 günlük arayla örneklerde ağırlık kaybı, meyve eti sertliği, suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asit miktarı, toplam fenolik bileşik miktarı, MAP içi gaz bileşimi ve çürük meyve oranı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda kalsiyum klorür ile ultrasound uygulamasının birlikte uygulanmasının özellikle meyve eti sertliği, fenolik bileşikler ve çürük meyve oranı bakımından diğer uygulamalara göre daha olumlu sonuçlar verdiği ve meyve kalitesinin daha iyi korunduğu tespit edilmiştir. 


Tam metin:

PDF