Iğdır İlinde Meyve Hasadı, Muhafazası ve Pazarlanması

mustafa kenan geçer, yakup erdal ertürk, müttalip gündoğdu, sevim kurgan
1.686 503

Öz


Hasat edilen ürünlerin sahip oldukları kalite özelliklerini koruyabilmeleri açısından muhafaza edilmeleri çok önemlidir. Muhafaza için ayarlanmış olan depo koşulları, hasat edilen ürünlerde başta solunum hızı olmak üzere birçok fizyolojik olayı etkiler. Muhafazada başarılı sonuçlara ulaşmanın en önemli koşulu hasadın ürün yapısına uygun ve zamanında yapılmasıdır. Hasat, sonrasında taşıma ve muhafaza ve nihayetinde pazarlama üretici ve tüketici açısından en yararlı sonucu sunacaktır.

Iğdır iklimi birçok meyve ve sebzenin yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Iğdır’da yetiştirilen ürünlerin bir kısmı iç pazarlarda tüketilirken ve komşu illere gönderilirken önemli bir kısmı da üç ülkeye komşu olmasının getirdiği avantajla ihraç edilmektedir. Sahip olduğu bu özelliği en verimli haliyle değerlendirebilmek amacıyla Iğdır’da meyve hasadı, muhafazası ve pazarlaması daha da önemli hale gelmektedir. Hasat ve sonrası işlemlerde üreticilerin bilinç düzeyini artırmak ve ürün kalitesinin korunmasına yönelik hem kamu kurumları hem de üniversite öğretim üyeleri tarafından birçok seminer ve kurs verilmiştir. Ayrıca devlet destekli tam veya kısmi hibeli kredilerle de ürün muhafazasında önemli bir yere sahip olan soğuk hava depoları da kurulmuştur. Ancak bu depolar kuruluş amacına yönelik olarak pek değerlendirilmemiştir. Kurulan depolardan sadece üç tanesi meyve muhafazasında kullanılmaktayken diğerleri ise amaç dışı kullanıma bırakılmıştır. Özellikle kayısı gibi, üreticiler için önemli bir gelir kaynağı olan ürünlerde olması gereken pazar değerine ve pazarlama sürecine ulaşılamamaktadır. Bunların sonucunda da üretici ürün ve kar kaybına uğrarken, tüketici de istediği fiyat, miktar ve kalitede ürün bulamamaktadır.

Bu çalışma ile Iğdır ilinde üretilen meyve türleri, bunların muhafaza yolları, kurulmuş olan soğuk hava depolarının durumları ve ürün pazarlanmasına yönelik olarak mevcut durumun tespiti, yaşanan sorunlar ve bunların çözümüne yönelik faaliyetler ele alınacaktır. Ayrıca, yüksek oranda yaşanan ürün kayıplarının azaltılması ve pazar değerinin korunmasının üretici ve tüketici açısından kazanımlarının ortaya konmasıyla bu konuda etkin çalışmaların sağlanması için de bir temel oluşturulacaktır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Alım M, Kaya G, 2005. Iğdır’da Kayısı Tarımı ve Başlıca Sorunları. Doğu Coğrafya Dergisi. 10(14), Erzurum.

Anonim, 2016. Iğdır Meyve Soğuk Hava ve paketleme Tesisleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Iğdır Müdürlüğü Kayıtları.

Atay S, Aybek A, Aslan A, 2012. Bazı Meyve Türlerinin Hasadında Meyve Hasat Platformu Performansının Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(4): 73-78, Iğdır.

Durmuş E, Yiğit A, 2003. Türkiye’nin Meyve Üretim Yöreleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 23-54, Elazığ.

Güner İ, 1993. İlimiz Iğdır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koruma ve Yaşatma Derneği Yayın No:1, Iğdır.

Karaçalı İ, 2012. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması (8. Baskı). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayını No:494, Ege Üniversitesi Basım Evi, Bornova/İzmir.

Kırzıoğlu MF, 1953. Kars Tarihi. I. Cilt, Işık Matbaası, İstanbul.

Kibar H, Kibar B, Sürmen M, 2014. Sıcaklık ve Yağış Değişiminin Iğdır İlinde Bitkisel Ürün Deseni Üzerine Etkileri. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2014; 11(1) : 11 – 24, Aydın.

Köksal İ, Tuncel N, 1990. Türkiye’de Yas Meyve ve Sebze Muhafazasındaki Gelişmeler, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, Ankara.

Özcan M, Ertürk E, 1994. Türkiye’nin Soğuk Hava Depo Potansiyeli, Sorunları ile Karadeniz Bölgesinin Soğuk Hava Depoculuğundaki Yeri. On dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No: 1, Samsun.

Özdoğru B, Şen F, Bilgin N, Mısırlı A, 2015. Bazı Sofralık Kayısı Çeşitlerinin Depolanma Sürecinde Fiziksel ve Biyokimyasal Değişimlerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2015, 52 (1): 23-30.

Özer MH, 2002. Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, (2002) 16(2): 189-202.

Özcan M, Yazıcıoğlu E, 2011. Samsun İli Bahçe Bitkileri Tarımının Hasat ve Hasat Sonrası Sorunları ve Çözüm Önerileri. Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim 2011, 165-168, Samsun, Türkiye.

Timur N, 1985. Tarımsal Ürünlerin Pazarlanmasında Soğuk Depo İşletmelerinin Rolü ve Marmara Bölgesi’ndeki Uygulama. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, No:131, Eskişehir.

TÜİK, 2016. Bitkisel Üretim İstatistikleri Veri Tabanı, Türkiye İstatistik Kurumu. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul Erişim Tarihi: 09.09.2016.