Meyve ve Sebze Ürünlerinde Küresel Değer Zinciri

SALİH GÖKKÜR, Zerrin ÇELİK
2.454 844

Öz


Makale Türü: Derleme

 

Özet

Dünyadaki nüfus artışı, tarımsal üretimde artışı zorunlu kılmaktadır. Ancak bu artış hızının aynı oranda olmaması, üretmeden tüketenlerin sayısının artması, doğayla uyumlu yaşamanın öneminin yeterince anlaşılamaması gibi nedenlerle insanoğlu beslenme sorunuyla karşılaşmaktadır. Bahçe ürünlerinde değer zinciri, tarladan sofraya, hasat öncesi ve hasat sonrası tüm işlemleri yani tarımın sürdürülebilirliğini içeren etkinlikler bütünüdür. Sözleşmeli tarım ve benzeri üretim şekillerini düşündüğümüzde, ilk aşamanın üretimden çok daha öncesini içerdiğini anlayabiliriz. Pazar araştırması, Ar-Ge çalışmaları, tüketicinin ve üreticinin birbirine taahhüdü olan ürün tedarik sözleşmeleri, çiftçiye sağlanacak girdiler ve desteklemeler, bu zincirde üretim aşaması başlamadan önce mevcut hususlardandır. Değer zinciri tüketicinin almış olduğu üründen memnun olması demektir. Düşük maliyetli, kaliteli ve verimi yüksek, iklim değişikliklerine dayanıklı, raf ömrü uzun ürün yetiştirme küresel değer zincirinde mutlaka bulunmalıdır. Küresel değer zincirinde hasat sonrası işlemler, işleme, paketleme, depolama, satışa sunma, marka değerini güçlendirmek için yapılabilecek reklam gibi pazarlama çalışmalarını, dijital pazarlamayı ve daha birçok aşamayı kapsamaktadır. Bu çalışma mevcut standart değer zincirini geliştirerek, bahçe ürünlerinde büyüme stratejisine ve küresel rekabette öne çıkmaya hizmet etmektedir.

Anahtar kelimeler: Üretim, tüketim, hasat sonrası, beslenme.

 

The Fruit and Vegetables Global Value Chain

Abstract

World population growth, requires an increase in agricultural production. However, this growth rate is not at the same rate, because it increases the number of consuming without producing, for not sufficiently understood the importance of living in harmony with nature, human beings are facing nutritional problems. Horticultural products value chain from farm to fork, all pre-harvest and post harvest operations that is the whole event, including the sustainability of agriculture. When we think of contract farming and other production methods, we can understand that involve the production much earlier than the first stage. Market research, research and development activities, the consumer and the manufacturer's product supply contracts with a commitment to each other, farmers with inputs and support will be provided, one of the points available before the start of the production phase of the chain. Value chain is meant to be satisfied with the product received by the consumer. Low cost, high quality and high efficiency, climate change resistant, long shelf life, product training, there shall always be in the global value chain. Post-harvest operations in the global value chain, handling, packaging, storage, being put on sale, marketing activities such as advertising can be done to strengthen the brand value covers digital marketing and many more stages. In this study, improving the standard of value chains in horticultural products, growth strategy and to come forward in the global competition serves.

Keywords: Production, consumption, post-harvest, nutrition.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Alemdar T., 2008. Küresel Değer Zincirleri İçerisinde Türk Gıda Sektörünün Konumu, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-26 Haziran 2008, 35-45, Bursa.

Codron J.M., Bouhsina Z., Fort F., 2003. Supermarkets in Low Income Mediterranean Countries: Impacts on Horticulture Systems, Forum Euro-Mediterranéen d es Instituts Economiques Conférence Femise 2003. 4-6 December 2003, Marseille, Erişim Tarihi:01.10.2016, www.femise.org.

Çaşkurlu S., 2011. Küresel Gıda Krizi: Üçüncü Gıda Rejimi, Küresel Sermaye ve Gelişmekte Olan Ülkeler, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:23, Özel Sayı, 161-194.

Dolan C., Humphrey J., 2004. Changing Governance Patterns in the Trade in Fresh Vegetables Between Africa and the United Kingdom, Environment and Planning A March 2004, Vol.36, No:3, 491-509.

Ekşi A., Yurdakul O., Emiroğlu M., Güneş E., Atamer M., Topal E., Deveci O., Taşdöğen F., 2005. Gıda Sanayinde Yapısal Değişimler, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Cilt:2, Milli Kütüphane, Ankara.

Erol E.M., 2015. Küreselleşen Dünyada Tarım Ürünlerinin Arz ve Değer Zincirleri Üzerine Bir Değerlendirme, AB Uzmanlık Tezi, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

FAO, 2009. The State of Agricultural Commodity Markets High Food Prices and the Food Crisis Experiences and Lessons Learned. Erişim Tarihi:30.09.2016, http://www.fao.org/3/a-i0854e.pdf.

Porter M.E., 1985. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 33-43, Free Press, New York.

Stewart T.P. Norton S.J., Madanat J.M., Stewart H.E., 2008. The Global Food Crisis: Urgent Needs and Emerging Solutions. Sustainable Development Law and Policy, Vol.9, Issue 1. Fall 2008, Global Food & Agriculture, 31-35.

Yaralı E., 2014. Meyve ve Sebze Teknolojisi 1, Ders Notları, Erişim Tarihi: 25.09.2016, http://www.akademik.adu.edu.tr.

Yenal N.Z., 1999. Food TNCs, Intellectual Property Investments and Post-Fordist Food Consumption: The Case of Unilever and Nestle in Turkey. International Journal of Sociology of Agriculture and Food, Vol. 8 (1999), 21-34.