Farklı Yükseklikte Yetiştirilen Scarlet Spur Elmasının Muhafaza Süresi ve Kalite Değişimleri

Ömür Dündar
660 84

Öz


Bu çalışmada, Niğde ilinde farklı yükseklikte (1300 mve 1500 m) yetiştirilen Scarlet Spur elma çeşidinin muhafaza süresi ve bu sürede kalitede oluşan değişimleri belirlenmiştir. Meyveler 1±1oC’de, %90 oransal nem koşullarında 6 ay muhafaza edilmiştir. Başlangıçta ve muhafaza sonlarında 7 gün 20oC’de raf ömrü yapılmış, analizler tekrarlanmıştır. Muhafaza süresince ve raf ömründe fiziksel ve kimyasal değişimler periyodik analizler ile belirlenmiştir. Araştırmada Scarlet Spur elma çeşidinde1500 m rakımda yetişen elmalarda muhafaza ve raf ömründe1300 m rakımda yetişen elmalara göre kalite değişimleri daha iyi olduğu bulunmuştur.


Tam metin:

PDF

Referanslar


ANONİM, 2016. www.almaatatarim.com 06.06.2016

BATU, A., DEMİRDÖVEN, A., 2010. Modifiye Atmosferde Paketleme ve Soğukta Depolamanın Elmanın Duyusal Kalitesi Üzerine Etkileri YYÜ Tar. Bil. Derg. (YYU J. Agr. Sci.) 2010, 20 (2): 58-67.

CALEGARİO, F.F., COSSO, R.G., ALMEDİA, F.V., VERCESİ, A.E., JARDEM, W.F., 2001. Determination of the Respiration Rate of Tomato Fruit Using Flow Analysis, Postharvest Biology and Technology, 22: 249-256.

CROUCH I (2003). 1–Methylcyclopropene (SmartfreshTM) as an alternative to modified atmosphere and controlled atmosphere storage of apples and pears. Acta Horticulturae, 600: 433–436.

ÇANDIR ERTÜRK E., ÖZDEMİR, A.E., KAPLANKIRAN, M., TOPLU, C., 2009. Physico-chemical Changes during Growth of Persimmon Fruits in the East Mediterranean Climate Region. Scientia Horticulturae 121, 42-48.

DÜNDAR, Ö., ÖZKAYA, O., 2007. Derim Sonrası Sıcak Su Uygulamalarının Granny Smith Elmasının Muhafazası Üzerine Etkileri. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 2007, 22 (1): 47-56.

DÜNDAR, Ö., UYGUN, I., ÖZKAYA, O., 2009. Cold Storage of Granny Smith Apples that were Grown in Nigde-Turkiye Conditions.10th International Controlled and Modified Atmosphere Symposium. Antalya. ISHS Acta Hort. 876, 355-359.

DÜNDAR, Ö., UYGUN, I., ÖZKAYA, O., 2008. Niğde Koşullarında Yetiştirilen Fuji Elmalarının Soğukta Muhafazası. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, 22 (1).

GHAFİR SAM, GADALLA SO, MURAJEİ BN and EL- NADY MF (2009). Physiological and anatomical comparison between four different apple cultivars under coldstorage conditions. African Journal of Plant Science, 3: 133-138.

KADER, A., 1987. Respiration and Gas Exchange of Vegetables, Postharvest Physiology of Vegetables, Marcet Dekker, Inc., USA, 25-43.

KARAÇALI, K., 2002. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 494. Ege Üniversitesi Basımevi. Bornova, İzmir. 469 s.

KAPLAN, A., ÖZDEMİR, A.E., DÜNDAR, Ö., ERTÜRK, E., 2002. Niğde Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yeni Elma Çeşitlerinin Meyve Büyüme ve Gelişme Durumlarının İncelenmesi. II. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 24-27 Eylül 2002, Çanakkale, 170-175.

KAYNAŞ, K., 1987. Doğu Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Önemli Elma Çeşitlerinin Depolanma Olanakları Üzerine Araştırmalar. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova, 226s.

KOYUNCU, M. A., EREN, İ., 2005. Bazı Elma Çeşitlerinin Soğukta Depolanma Koşullarının Belirlenmesi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi; 2(1):45 – 52.

KOYUNCU, M.A., BAYINDIR, D., 2013. Scarlet Spur Elma Çeşidinin Normal ve Kontrollü Atmosfer Koşullarında Depolanması. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 28 (2):71-76.

KOV E, HERTOG E and VANSTREELS E, 2005. Relationship between physical and biochemical parameters in apple softening. Acta Horticulturae, 68: 573-578.

ÖZDEMİR, A.E., DÜNDAR, Ö., KAPLAN, A., 1999. Bazı Yeni Elma Çeşitlerinin Optimal Derim Tarihlerinin Belirlenmesi, Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara.

ÖZDEMİR, A.E., DÜNDAR, Ö., KAPLAN, A., ERTÜRK, E., 2001. Farklı Anaçların Red Chief Ve Super Chief Elma Çeşitlerinin Bazı Meyve Özellikleri İle Derim Olum Zamanları Üzerine Etkisi.

ÖZDEMİR, A.E., DÜNDAR, Ö., 2003. Red Chief Elmalarının Soğukta Muhafazası. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 08-12 Eylül 2003, Antalya, 169-171.

OZDEMIR A.E., DUNDAR O., OZKAYA O., 2005. “Effects of Some Rootstocks on Cold Storage of Red Chief Apples,” Proceedings of Fifth International Postharvest Symposium, Verona, ISHS Acta Horticulturae, 682 (1), 719-714.

ÖZDEMİR, A.E., ÇANDIR, E., DÜNDAR, Ö., DİLBAZ, R., 2009a. Üreticiden Tüketiciye Ulaşıncaya Kadar Geçen Süreçte Elmalardaki Kayıplar ve Önleme Yolları. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):165-168, ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr

ÖZDEMİR, A.E., DİLBAZ, R., KAPLAN, A., 2009b. Niğde İlinde Modern Elma Yetiştiriciliğinin Bir Örneği. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1):169-175, ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr

ÖZER, M.H., 2002. Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde(KA) Muhafazası Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2) 189-202.

ÖZKAYA O., DÜNDAR Ö., DEMIRCIOGLU H., 2010. Ripening and quality response of 'Blackamber' plums to 1-methylcyclopropene during long-term storage. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (2): 284-291.

ÖZKAYA, O., DÜNDAR, Ö., 2009.“1-Methylcyclopropene effects on quality parameters of long term stored apples cv. Granny Smith”Journal of Food, Agriculture & Environment–JFAE,7 (1), 52-55.

PEKMEZCİ, M., ERKAN, M., 2004. Granny Smith Elmalarında Derim Zamanın Uzun Süreli Depolama Sürecinde Oluşan Yüzeysel Kabuk Yanıklığı Gelişimi Üzerine Etkileri. Türk. J Agric For 28 (2004) 397-403.

RUDELL DR, FELLMANN JK and MATTHEİS JP, 2005. Preharvest application of methyl jasmonate to ‘Fuji’ apples enhances red coloration and affects fruit size, splitting, and bitter pit incidence. HortScience, 40: 1760–1762.

ŞEN, F., İSLAM, A., KOÇ, S., KARAÇALI, I., 2009. Elmada Fizyolojik Bozukluklar. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (1) 121-126, ISSN: 1308-3945, www.nobel.gen.tr

VALERO, D., MARTINEZ-ROMEO, D., VALVERDE, J.M., GUILLEN, F., CASTILLO, S., SERRANO, M., 2003. Quality Improvement and Extension of the Shelf Life by 1 Methylcyclopropene in Plum as Affected by Ripening Stage at Harvest. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 4:339-348.