Ekşi, Mayhoş ve Tatlı Nar Genotiplerine Ait Meyvelerin Depolama Süresince Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Deniz EROĞUL, Halil İbrahim OĞUZ, Fatih ŞEN
718 118

Öz


Adıyaman ilinde nar üretimi hızlı bir artış göstermekte olup, bu bölgedeki farklı nar genotiplerinin varlığı, nar üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma, bu bölgede yetiştirilen ekşi, mayhoş ve tatlı nar genotiplerine ait meyvelerin depolama süresince kalite değişimlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Belirtilen genotiplere ait meyveler hasattan sonra modifiye atmosfer (MA) ambalajlarına yerleştirilerek 6°C sıcaklıkta ve %90 oransal nemde 4 ay süreyle muhafaza edilmiştir. Genotipler içerisinde, tatlı nar meyvelerinin ağırlığı, eni, boyu ve tane ağırlığı en yüksek değerlerde olup, sırasıyla 498.5 g, 10.31 cm, 9.81 cm ve 0.50 g, olarak saptanmıştır. Nar kabuğunun C* ve h° değeri mayhoş, nar tanesinin C* değeri ekşi, h° değeri ise tatlı nar meyvelerinde en yüksek bulunmuştur. Ekşi nar meyvelerinin suda çözünür kuru madde miktarının (%17.15), mayhoş (%14.13) ve tatlı (%14.18) nar meyvelerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Titre edilebilir asit (TA) miktarı ekşi, mayhoş ve tatlı nar genotiplerine göre farklılık göstermiş, sırasıyla 2.30, 1.56 ve 0.85 g sitrik asit 100 ml-1 olarak bulunmuştur. En yüksek toplam fenol miktarı ve antioksidan aktivitesi ekşi nar meyvelerinde bulunmuş (111.54 mg GAE 100 ml-1, 12.96 µmol TE ml-1), onu mayhoş ve tatlı nar genotipleri izlemiştir. Ekşi, mayhoş ve tatlı nar meyvelerinde incelenen bu kimyasal parametrelerdeki farklılıklar, depolama sonunda da gözlenmiştir. Tatlı nar meyvelerinde depolama sonunda çürüklük gelişiminin yüksek olması, bu nar genotipinin depolanabilirliğini sınırlandırmıştır. Ekşi ve mayhoş nar genotiplerine ait meyvelerin 4 ay süreyle kalitesini koruyarak başarıyla depolanabileceği saptanmıştır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Artés F, Tudela JA, Gil MI, 1998. Improving the Keeping Quality of Pomegranate Fruit by Intermittent Warming. Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und Forschung 207 (4):316-321.

Artés F, Tudela JA, Villaescusa R, 2000a.Thermal Postharvest Treatments for Improving Pomegranate Quality and Shelf Life. Postharvest Biology and Technology 18:245–251.

Artés FP, Villaescusa R, Tudela JA, 2000b. Modified Atmosphere Packaging of Pomegranate. Journal of Food Science 65 (7):1112–1116.

Bayram E, Dundar O, Ozkaya O, 2010. Effect of Different Packaging Types on the Cold Storage of Hicaznar Pomegranate Fruits (Second Year). Acta Horticulturae 876:197-200.

Benzie IEF, Strain JJ, 1996. The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a Measure of "Antioxidant Power": The FRAP assay. Analytical Biochemistry 239:70-76.

Cam M, Hisil Y, Durmaz G, 2009. Characterisation of Pomegranate Juıces from Ten Cultıvars Grown in Turkey. International Journal of Food Properties 12:388–395.

Cerda B, Llorach R, Ceròn JJ, Espìn JC, Tomàs-Barberàn FA, 2003, Evaluation of the Bioavailability and Metabolism in the Rat of Punicalagin, an Antioxidant Polyphenol from Pomegranate Juice. European Journal of Nutrition 42:18–28.

Díaz-Mula HM, Zapata PJ, Guillén F, 2011. Modified Atmosphere Packaging of Yellow and Purple Plum Cultivars.2 Effect on Bioactive Compounds and Antioxidant Activity. Postharvest Biology and Technology 61:110-116.

Eroğul D, Şen F, Yıldız H, 2012. ‘Wonderful’ Nar Çeşidinin Bazı Kalite Özellikleri ve Depolama Süresince Değişimlerinin Belirlenmesi. 5. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 18-21 Eylül 2012, 145-152, İzmir.

Fawole OA, Opara UL, 2013a. Effects of Storage Temperature and Duration on Physiological Responses of Pomegranate Fruit. Industrial Crops and Products 47:300–309.

Fawole OA, Opara UL, 2013b. Developmental Changes in Maturity Indices of Pomegranate Fruit: A Descriptive Review. Scientia Horticulturae 159:152–161.

Gil MI, Tomas-Barberan FA, Hess-Pierce B, Holcroft DM, Kader AA, 2000. Antioxidant Capacity of Pomegranate Juice and its Relationship with Phenolic Composition and Processing. Journal of Agricultural and Food Chemistry 48:4581-4589.

Kader AA, 2002. Modified Atmospheres During Transport and Storage. In A. Kader (Ed.). Postharvest Technology of Horticultural Crops, University of California Agricultural and Natural Resources, Publication 3311, Oakland, California, 135-144.

Karaçalı, İ. 2012. Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın no: 494, 486 s, İzmir.

Maskan M, 2006. Production of Pomegranate (Punica granatum L.) Juice Concentrate by Various Heating Methods: Colour Degradation and Kinetics. Journal of Food Engineering 72:218-224.

McGuire RG, 1992. Reporting of Objective Color Measurements. HortScience, 27 (12):1254-1255.

Oğuz Hİ, Fatih Ş, Eroğul D, 2014. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen‛ Katırbaşı’Nar (Punica granatum L.) Çeşidinin Depolanma Süresince Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal İçeriklerindeki Değişimlerin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24 (3):309-316.

Onur C, Tibet H, 1993. Antalya’da Nar Çeşit Adaptasyonu. Derim, 10 (1):3-18.

Onur, C, Kaşka, 1985. Akdeniz bölgesi narlarının (Punica granatum L.) seleksiyonu. Turk J Agric For, 9, 1:23-33.

Pekmezci M, Erkan M, 2004. Pomegranate. In Gross KC, Wang CY, Salveit M (Eds), The Commercial Storage of Fruits, Vegetables and Florist and Nursery Stocks. Agriculture Handbook Number 66,USDA, 417-420.

Swain T, Hillis WE, 1959. The Phenolic Constituents of Prunus domestica IN-the Quantitative Analysis of Phenolic Constituents. Journal of Science of Food and Agriculture 10:63-68.

Şen F, Eroğul D, 2012. Adıyaman İlinde Yetiştirilen ‘Hicaznar’ Nar Çeşidinin Depolama Sürecindeki Kalite Değişiminin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2):103-111.

Şen F, Altun A, Kınay Teksür P, 2013. Effects of Different Modified Atmosphere Packing on Storage Quality and Decay Development of ‘Hicaznar’ Pomegranates (Punica granatum L.). Acta Horticulturae 1012:972-978.

Tapias V, Cannon JR, Greenamyre, JT, 2014. Pomegranate Juice Exacerbates Oxidative Stress and Nigrostriatal Degeneration in Parkinson's Disease. Neurobiology of Aging 35 (5):1162-1176

TÜİK, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu, Bölgelerimize Ait İstatistiki Veriler. http://www.tuik.gov.tr.

Viuda-Martos M, Fernández-López J, Pérez-Álvarez JA, 2010. Pomegranate and its Many Functional Components as Related to Human Health: A Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 9 (6):635-654.

Yılmaz M, Özgüven AI, Ak BE, Çetiner S, 1993.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Değişik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi Kesin Sonuç Raporu. Ç.Ü.Z.F.Genel Yayın No:72, 22s.