Erikte Salisilik Asit Uygulamalarının Soğukta Depolama Süresince Kalite Değişimlerine Etkisi

Ferhan SABIR
625 93

Öz


Salisilik asidin derim sonrasında etilen sentezi ve hareketini engelleyerek bahçe ürünlerinin muhafaza süresini uzattığı ve kaliteyi korumada etkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada derim sonrası farklı dozlardaki salisilik asit uygulamalarının erikte soğukta depolama süresince muhafaza süresi ve kalitesine etkileri araştırılmıştır. Ticari olum aşamasında hasat edilen meyveler 5 gruba ayrılmış ve 0.5, 1.0, 1.5 ve 2.0 mM salisilik asit içeren çözeltilere 10 dakika süreyle batırılmıştır. Kontrol grubu meyveler ise aynı koşullarda saf suya batırılmıştır. Uygulama sonrası meyveler, üzerindeki fazla suyun uzaklaştırılması için 30 dakika oda koşullarında (20°C) kurutulmuştur. Uygulama yapılmış tüm meyveler 1°C ve %90 oransal nem içeren depolarda 3 ay süreyle muhafaza edilmiştir. Muhafaza süresince 15 gün aralıklarla alınan örneklerde ağırlık kaybı, meyve eti ve kabuk rengi, meyve eti sertliği, suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik ve toplam fenol miktarı belirlenmiştir.

Muhafaza süresi sonunda salisilik asidin bütün dozlarının kontrol ile karşılaştırıldığında ağırlık kaybının azaltılması ve meyve eti sertliği, meyve kabuk ve meyve eti rengi, asitlik ve toplam fenol miktarının korunmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Salisilik asit dozları içerinde ise 1.5 mM uygulamasının diğer dozlara oranla daha etkili bir uygulama olduğu saptanmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde 1.5 mM salisilik asit uygulamasının soğukta muhafaza süresince erikte kalite özelliklerini korumada etkili sonuçlar verdiği belirlenmiştir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Asghari M, Aghdam MS, 2010. Impact of Salicylic Acid on Postharvest Physiology of Horticultural Crops. Trends in Food Science & Technology. 21: 502-509.

Davarynejad GH, Zarei M, Nasrabadi ME, Ardakani E, 2015. Effects of salicylic acid and putrescine on storability, quality attributes and antioxidant activity of plum cv. ‘Santa Rosa’. J Food Sci Technol 52(4):2053–2062.

Erbaş D, Onursal CE, Koyuncu MA, 2015. Derim Sonrası Salisilik Asit Uygulamalarının Aprikoz Kayısı Çeşidinin Soğukta Depolanması Üzerine Etkileri. Meyve Bilimi 2(2): 50-57.

FAO (2016) Statistical database. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. Accessed 15 October 2016.

Guan J, Dou S, 2010. The Effect of MAP on Quality and Browning of Cold-Stored Plum Fruits. Journal of Food, Agriculture & Environment 8(2):113-116.

Karaçalı, İ., 2009. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:494, 6. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, s:482, Bornova/İzmir.

Kaynaş K, Sakaldaş M, Yurt U, 2010. The Effects of Different Applications and Different Modified Atmosphere Packaging Types on Fruit Quality of ‘Angeleno’ Plums. Acta Horticulturae 876: 209-216.

Kazemi M, Aran M, Zamani S, 2011. Effects of Salicylic Acid Treatments on Quality Characteristics of Apple Fruits during Storage. American Journal of Plant Physiology. 6(2): 113-119.

Majeed R, Jawandha SK,

Enzymatic changes in plum (Prunus salicina Lindl.) subjected to some chemical treatments and cold storage. J Food Sci Technol 53(5):2372–2379

Manganaris GA, Vicente AR, Crisosto CH 2008. Effect of Pre-Harvest and Post-Harvest Conditions and Treatments on Plum Fruit Quality. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, 3(9): 1-10.

McGuire R G, 1992. Reporting of Objective Color Measurements. HortScience, 27 (12): 1254-1255.

Mo Y, Gong D, Liang G, Han R, Xie J, Li W, 2008. Enhanced Preservation Effects of Sugar Apple Fruits by Salicylic Acid Treatment during Post-harvest Storage. Journal of the Science of Food and Agriculture. 88: 2693-2699.

Özeker E, 2005. Salisilik Asit ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(1): 213-223.

Özkaya O, Dündar Ö, Demircioglu H, 2010. Ripening and Quality Response of 'Blackamber' Plums to 1-Methylcyclopropene during Long-Term Storage. Journal of Food, Agriculture & Environment 8(2):284-291.

Sabır FK, 2012. Stanley Erik Çeşidinde Kalsiyum Klorür ve Modifiye Atmosfer Paketlemenin Muhafaza Süresi ve Kalite Üzerine Etkileri. V. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 18-21 Eylül 2012, 123-128, İzmir.

Sabır FK, Yiğit F, Taşkın S, 2013. Fuji Elma Çeşidinde Salisilik Asit Uygulamalarının Soğukta Depolama Süresince Kaliteye Olan Etkileri. Alatarım 12(1): 19-25.

Sayyari M, Babalar M, Kalantari S, Serrano M, Valero D, 2009. Effect of Salicylic Acid Treatment on Reducing Chilling Injury in Stored Pomegranates. Postharvest Biology and Technology. 53: 152-154.

Sharma S, Sharma RR, 2016. Impact of staggered treatments of novel molecules and ethylene absorbents on postharvest fruit physiology and enzyme activity of‘Santa Rosa’ plums. Scientia Horticulturae 198: 242–248

Singleton VL, Orthofer R, Lamuela-Ravento RM. 1999. Analysis of Total Phenols and Other Oxidation Substrates and Antioxidants by Means of Folin-Ciocalteu Reagent. In: Methods in enzymology (Ed.by L. Packer).

Tareen MJ, Abbasi NA, Hafız IA, 2012. Effect of Salicylic Acid Treatments on Storage Life of Peach Frutis cv. ‘Flordaking’. Pakistan Journal of Botany. 44(1): 119-124.

Wang L, Chen S, Kong W, Li S, Archbold DD, 2006. Salicylic acid pretreatment alleviates chilling injury and affects the antioxidant system and heat shock proteins of peaches during cold storage. Postharvest Biol. Technol. 41: 244–251.

Zhang Y, Chen K, Zhang S, Ferguson I, 2003. The Role of Salicylic Acid in Postharvest Ripening of Kiwifruit. Postharvest Biology and Technology 28: 67-74.