Farklı Ambalaj ve Raf Koşullarının Kestane Muhafazası Üzerine Etkileri

Burak Erdem ALGÜL, Engin ERTAN, Engin ERTAN, Abdullah DÜNDAR, Abdullah DÜNDAR
2.373 480

Öz


Çalışmada, kestanelerde hasat sonrası soğuk hava depo koşullarında farklı ambalaj tiplerinin meyve kalite özellikleri üzerine etkisinin ve depolama sonrası uygun raf koşullarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede 2oC ±1 sıcaklık ve %85-90 nem koşullarındaki soğuk depoda, file torba ve streç film kaplı plastik kaselerde 120 gün süre ile depolanan kestane meyvelerinden 15’er günlük aralıklarla örnekler alınmıştır. Ayrıca depolama sonrası meyve örnekleri file torba ve streç film kaplı plastik kaselerde +4oC ve oda koşullarında 5 gün süre ile bekletilerek uygun raf koşulu belirlenmeye çalışılmıştır. Depolama ve raf ömrü sonrası alınan meyve örneklerinde meyve kabuk ve et rengi (L, a, b), ağırlık kaybı (%), toplam şeker ve toplam nişasta (%) analizleri yapılmıştır. Denemeden elde edilen sonuçlara göre, kestane meyvelerinin file torbada depolanmasının en uygun ambalaj şekli olduğu ve +4oC koşullarında streç film kaplı plastik kaselerde bekletilmesinin en uygun raf koşulu olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kestane, muhafaza süresi, raf ömrü, soğuk hava, ambalaj tipleri


Tam metin:

PDF

Referanslar


Anonim a 2013. FAO Agricultural Statistical Database. http://faostat3.fao.org. Erişim: Ekim 2016.

Anonim b 2013. TUİK http://www.tuik.gov.tr Erişim: Ekim 2016.

Ayfer M, Soylu A, Türk R, Tuncel N, Heperkan D, 1989. Değişik koşullarda muhafaza edilen kestane (Castanea sativa Mill.) meyvelerinde küf gelişimi ve kalite değişimleri. Bahçe 18(1-2): 9-20.

Bilgener KŞ, Serdar Ü, 1997. Değişik ambalaj materyallerinin kestanelerin soğukta muhafaza süre ve kalitesi üzerine etkileri. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. 99-104. Yalova

Breisch H, 1993. Harvest, storage and processing of chestnuts in France and Italy. Proc. International Congress on Chestnuts, 429-436.

Ertan E, Erdal E, Alkan G, Algül BE, 2015. Effect of Different Postharvest Storage Methods on the Quality Parameters of Chestnuts (Castanea sativa Mill.). Hortscience 50(4):577-581.

Ertan E, Seferoğlu G, 2003. The comparison of the biochemical characteristics of chestnut at fruit ripening and after traditional storage periods, Bio-Science Research Bulletin,.19(2): 139-149.

Ertürk Ü, Mert C, Soylu A, 2006. Chemical composition of fruits of some important chestnut cultivars. Brazilian Archives Of Biology And Technology. 49 (2): 183-188.

Kaplankıran M, 1992. Bitki dokularında karbonhidrat analizleri için spektrofotometrik yöntemler. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 7(3): 167-176.

Karaçalı İ, 2004. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 494, E.Ü. Basımevi, Bornova, İzmir.

Kınay A, Karaçalı İ, 2001. Kestane meyvelerinin taze olarak saklanmasında ambalaj tipleri ve depo koşullarının kalite üzerine etkileri. Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi. 38(1): 25-32.

Koyuncu MA, Ertan E, Savran E, Dilmaçünal T, 2003. Farklı Ambalaj Tiplerinin Kestanenin (CastaneasativaMill.) Soğukta Muhafazası Üzerine Etkileri, Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı.Sayfa: 295-297, Antalya.

Morris DL, 1948. Qualitative determination of carbohydrates with Dreywood’s antrone reagent. Science 107:254-255.

Soylu 2004. Kestane Yetiştiriciliği ve Özellikleri. Hasad Yayıncılık, İstanbul.

Türk R, Eriş A, 1998. The Chestnut In The Modified Atmosphere. ISHS Acta Horticulturae 464: International Postharvest Science Conference Postharvest. 96. p. 535

Ufuk S, Ergün ME, Soylu A, 1993. Kestane Raporu. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bitkisel Ürünler (Meyve Grubu) Özel İhtisas Komisyonu, Yalova.

Üstün Ş, Tosun İ, Bilgener Ş, Serdar Ü, 1998. Kestane konservesi üretimi üzerine bir deneme. Ondokuz Mayıs Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. 13 (1): 105-111, Samsun.

Vasconcelos MC, Bennett R, Rosa E, Ferreira-Cardosa JV, 2010. Composition of European chestnut (Castanea sativa Mill.) and association with health effects: fresh and processed products. J. Sci Food Agric. 90: 1578–1589.