Bazı Partenokarp İncir Çeşitlerinde Uygun Hasat Zamanı ve Depolama Performanslarının Belirlenmesi

Birgül Ertan, Özlem Tuncay
564 87

Öz


Ülkemiz için önemli bir tarımsal ihracat ürünü olan taze incirde mevcut ihracat potansiyelimizi arttırmamız gerekmektedir. Bu amaçla, halen taze incir üretiminde ve ihracatında önemli bir yere sahip olan Bursa Siyahı çeşidi yanında, başka çeşitlerin üretimde ve pazarda yerini alması, pazara süreklilik ve çeşitlilik kazandırabilecektir. Bazı partenokarpik sofralık incir çeşitlerinde uygun hasat zamanını belirlemek, depolama süresince kalite değişimlerini ortaya koyabilmek amacıyla bu çalışma yürütülmüştür.

İncir Araştırma Enstitüsü Merkez İşletme’de bulunan; partenokarpik Beyaz Orak (I. Ürün) ve Siyah Orak çeşitleri (I. Ürün) materyal olarak kullanılmıştır. Koyu renkli olan Siyah Orak çeşidi için kabuğunun renklenme durumuna göre, 1/3’ü renklenmiş, 2/3’ü renklenmiş ve 3/3’ü renklenmiş; yeşil incir çeşidi olan Beyaz Orak ise, sert olgun ve olgun olmak üzere farklı olgunluk aşamalarında meyveler hasat edilmiştir. Hasat sırasında meyveler doğrudan doğruya depolanacakları ambalajlar (viyol) içerisine yerleştirilerek, 20 gün süresince 3±1°C soğuk depoda tutulmuşlardır. Depodan her 5 günde bir alınan örneklerin meyve kalite analizleri yapılmış ve kalite değişimleri belirlenmiştir. 2012, 2013, 2014 yılı çalışmalarında, denemede yer alan çeşitlerin, depolama süresince ağırlık kaybı, tekstür analiz cihazı ile sertlik, suda çözünebilir kuru madde, değerlerine ilişkin veriler alınmıştır. Gaz kromotografisi cihazı ile  solunum hızı ölçümleri yapılmış  ve çeşitlerin sert olgun ve olgun aşamadaki solunum hızı ve etilen salgı hızları belirlenmiştir. Depolama çalışmalarında Siyah Orak çeşidinin 2/3, 1/3 renkli aşamada hasat edilen meyvelerin diğer çeşitlere göre daha dayanıklı olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Sofralık İncir, Hasat, Depolama.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, U., 1981, Akça, Göklop ve Sarılop İncir Çeşitlerinde Meyve Gelişmesi, Olgunlaşması ve Depolanması Üzerinde Araştırmalar, (Doktora Tezi), E.Ü.Ziraat Fak.Bahçe Bitkileri Bölümü

Aksoy, U., Balcı B. ve Can H. Z., 2001. Some significant results of the research work in Turkey on Fig, 2nd International Symposium on Fig, Caceres, Spain.

Aksoy, U., Can, H.Z., Hepaksoy, S., Şahin, N., 2001, İncir Yetiştiriciliği. TÜBİTAK TARP (Türkiye Tarımsal Araştırma Projesi) Yayınları, İzmir.

Arendt, H.K., 1970, Fig Cultivars. The State Nikita Botanical Gardens, Yalta, Proc., 56:32-91. 123.

Chessa, I., 1997, Fig. In: Mitra, S.,(Ed.), Postharvest physiology and storage of tropical andsubtropical fruits. CAB International, Wallingford, UK, 254-268.

Claypool, L. L. and R. M. Keefer. 1942. A colorimetric method for CO2 determination in respiration studies. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 40:177-186.

Colelli, G., Mitchell, F.G. and Kader, A.A., 1991, Extension of postharvest life of `mission' figs by co2-enreached atmospheres , Hortscience 26(9): 1193-1195.

Crisosto, C.H., Bremer, V., Ferguson, L. and Crisosto, G.M., 2010, Evaluating quality attributes of four fresh fig (Ficus Carica L.) cultivars harvested at two maturity stages, Hortscience 45 (4): 707-710.

Freiman , Z.E., Rodov, V., Yablovitz, Z., Horev, B. and Flaishman, M.A., 2012, preharvest aplication of 1- methylcyclopropene inhibits ripening and improves keeping qualityof ‘’Brown Turkey’’ figs ( Ficus carica L.), Scientia Horticulturae, 138: 266-272.

İrget, M.,E., Okur, B., Ongun, A.R., tepecik, M., Kayıkçıoğlu, H.H., Aydın, Ş., Özkan, R., Şahin, N., 2005, Topraktan Kalsiyum Uygulamasının İncirde Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri, TOGTAG/TARP 2574-7.

Karaçalı, İ., 2012, Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, Yayın No: 494.

Michailides, T.J. 2003. Diseases of fig, p. 253-273. In: R.C. Ploetz (ed.), Diseases of tropical fruit crops. CAB Int. Wallingford, UK.

Öz A.T., 2000. Farklı muhafaza sıcaklıklarının ve polietilen torbaların iki farklı yerel trabzonhurmasının muhafaza ömrü ve kalitesine etkileri. KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 54 s, Kahramanmaraş.

Özen, M., Çobanoğlu, F., Kocataş, H., Tan, N., Ertan, B., Şahin, B., Konak, R., Doğan, Ö., Tutmuş, E., Kösoğlu, İ., Şahin, N. ve Özkan, R., 2007. İncir Yetiştiriciliği. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, Aydın.

Turk, R., 1989, Effects of harvest time and precooling on fruit quality and cold storage of figs (F. carica L. cv. "Bursa Siyahi"), Acta Horticulturae, No. 258 , pp. 279-285.

Tüik, 2014, Türkiye İstatistik Kurumu,Ankara, www.tuik.gov.tr

Türk, R., Eriş, A., Özer, M. H., Tuncelli, E., 1994, Research on the CA storage of fig cv. Bursa Siyahi, Wills No. 368 pp. 830-839.