'Dwarf Cavendish' Muz Klonunun Palistore Ortamında Muhafazası

Mehmet Seçkin KURUBAŞ, Mustafa ERKAN
583 121

Öz


Bu çalışmada, 'Dwarf Cavendish' muz klonunun (Musa cavendishii L.) palistore ortamında farklı atmosfer bileşimlerinde muhafazası araştırılmıştır. Bu amaçla muzlar; %0 CO2 : %21 O2 (PL-1-Kontrol), %5 CO2 : %3 O2 (PL-2), %5 CO2 : %1.5 O2 (PL-3), %1 CO2 : %1.5 O2 (PL-4) olmak üzere 4 farklı atmosfer bileşiminde, 13°C sıcaklık ve %90-92 oransal nemde palistore ortamında muhafaza edilmişlerdir. Muhafaza periyodu süresince 20’şer gün aralıklarla alınan meyve örneklerinde, palistore ortamında oluşturulan farklı atmosfer bileşimlerinin ağırlık kaybı, suda çözünür kuru madde miktarı, titre edilebilir asit miktarı, meyve kabuk renginde meydana gelen değişimler (L*, C* ve ) ile çürük meyve gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada PL-2 ve PL-3 ortamında depolanan muzlarda diğer atmosfer bileşimlerine göre daha düşük oranlarda ağırlık kaybı tespit edilmiştir. Muzlarda olgunlaşmanın yavaşlatılarak SÇKM miktarının en düşük olduğu uygulama grubu PL-2’dir. Ayrıca, PL-2 ortamında muhafaza edilen meyvelerde titre edilebilir asit miktarları daha iyi korunmuştur. Muhafaza süresinin uzamasına paralel olarak, meyve kabuk renginin kroma (C*) değerinde artış, hue açı () değerinde ise azalış meydana gelmiştir. En yüksek L* ve C* değeri PL-4 grubu meyvelerinde saptanırken, en yüksek değeri ise PL-3 grubu meyvelerinde belirlenmiştir. Çalışmada, en yüksek çürük meyve gelişimi PL-1-(kontrol grubu), en düşük çürük meyve miktarı ise PL-3 ortamında depolanan muzlarda saptanmıştır. İncelenen tüm parametreler dikkate alındığında meyve kalitesinin korunmasında en başarılı atmosfer bileşiminin %5 CO2 : %1.5 O2 (PL-3) olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, 'Dwarf Cavendish' muz klonu %5 CO2 : %1.5 O2 içeren palistore ortamında ve 13°C sıcaklıkta kalitelerinden fazla bir şey kaybetmeden 60 gün süre ile başarılı bir şekilde muhafaza edilebilmiştir.


Tam metin:

PDF